วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

แบบฟอร์มโครงการ IS

ใบงานที่  ……..
เรื่อง  “โครงการการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง”
Independent Study


ชื่อกลุ่ม………………………………………….………….                                            ชั้น…………
สมาชิก....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
1..ขั้นวางแผนการจัดทำโครงการ
เรื่อง …………………………………………………………………………………………………......................…..     ………………………………………………………………………………………………………....................……  
ผู้ร่วมโครงการ  (บุคคลอื่นๆที่ไม่ใช่สมาชิกกลุ่ม)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….................................................                                                
ที่ปรึกษาโครงการ ……ครูอัจฉรา  สุขขีมนต์      และ......................................……………………….……...............….
หลักการและเหตุผล     (ทำไมจึงสนใจทำเรื่องนี้)          ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….....................................................                             
วัตถุประสงค์โครงการ (ทำเพื่ออะไร)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................................................................
ประเด็นปัญหา (คำถามที่ต้องการรู้)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................
………………………………………………………………………………………………………………..............
………………………………………………………………………………………………………….……..............

เป้าหมาย /  สถานที่ดำเนินโครงการ (ทำที่ไหน)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…...................................
ระยะเวลา (ทำเมื่อใด)
.………………………………………………………………………………………….………................................
งบประมาณ……………………………………………………………………………………………………….....
ผลที่คาดว่าจะได้รับ (นำไปใช้ประโยชน์อย่างไร)
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ( ทำอย่างไร)
1............................................................................................................................................................................................
2............................................................................................................................................................................................
3............................................................................................................................................................................................
4...........................................................................................................................................................................................
การประเมินผล 
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
2.ขั้นลงมือปฏิบัติ
บันทึกผลการปฏิบัติ
 (สิ่งที่ได้ค้นพบ)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................. 

    เอกสารอ้างอิง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

ภัยพิบัติ

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ (Natural  Disasters) รูปแบบต่าง ๆ ทางธรรมชาติที่ได้มีการศึกษารวบรวม และบันทึกรายละเอียดไว้  อาจสรุปได้เป็น  10  ประเภท  คือ
                1.  การระเบิดของภูเขาไฟ (Volcano  Eruptions)
                2.  แผ่นดินไหว  (Earthquakes)
                3.  คลื่นใต้น้ำ  (Tsunamis)
                4.  พายุในรูปแบบต่าง ๆ (Various  Kinds  of  storms)  คือ
                                ก.  พายุแถบเส้น  Tropics  ที่มีแหล่งกำเนิดในมหาสมุทร (Tropical  Cyclones)
                                ข.  พายุหมุนที่มีแหล่งกำเนิดบนบก (Tornadoes)
                                ค.  พายุฝนฟ้าคะนอง (Thunderstorms)
                5.  อุทกภัย (Floods)
                6.  ภัยแล้ง  หรือทุพภิกขภัย (Droughts)
                7.  อัคคีภัย (Fires)
                8.  ดินถล่ม และโคลนถล่ม (Landslides  and  Mudslides)
                9.  พายุหิมะและหิมะถล่ม (Blizzard  and  Avalanches)  และ
                10. โรคระบาดในคนและสัตว์ (Human  Epidemics  and  Animal  Diseases)


ที่มา http://www.thaicondoonline.com/knowlage/677-natural-disasters